Leśny Kompleks Promocyjny

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

Leśny Kompleks Promocyjny

Leśne Kompleksy Promocyjne służą popularyzacji wiedzy o przyrodzie i gospodarce leśnej prowadzonej na zasadach ekologicznych. Są to obszary o szczególnym znaczeniu naukowym i badawczym,. Wyniki prowadzonych tu badań pozwalają na doskonalenie metod gospodarowania w lesie i określenie granic ingerencji człowieka. W Leśnych Kompleksach Promocyjnych prowadzi się wzorcową gospodarkę zgodnie z zasadami trwałości użytkowania lasów i zachowania ich wartości przyrodniczych.

LKP- Lasy Mazurskie- utworzono w 2002 roku . Obejmuję on Puszczę Piską, której lasami administrują Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Białymstoku i Olsztynie oraz Stacja Naukowa PAN w Popielnie. Puszcza Piska położona jest na Pojezierzu Mazurskim w regionach Równiny Mazurskiej, Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz częściowo Pojezierza Mrągowskiego. Jest jednym z największych obszarów leśnych Polski północnej.Mimo zatracenia pierwotnego charakteru , ciągle stanowi wartościowy obiekt, interesujący dla znawców i miłośników przyrody oraz dla turystów. Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie grupuje 5 Nadleśnictw; Spychowo, Mrągowo, Strzałowo, Maskulińskie, Pisz oraz Stacja Badawcza PAN w Popielnie.

We wszystkich Nadleśnictwach kładzie się szczególny nacisk na edukację ekologiczną prowadzoną w sposób interesujący, barwny i różnorodny. Służą temu liczne ścieżki przyrodnicze, salki edukacyjne, wyjazdy plenerowe, wystawy , prelekcje, konkursy ,przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży.

Komentarze wyłączone.