RIS Warmia Mazury PLUS

1 gwiazdka2 gwiazdki3 gwiazdki4 gwiazdki5 gwiazdek

RIS Warmia Mazury PLUS

Projekt „RIS Warmia Mazury PLUS” to Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2. Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji.

- okres realizacji: 01.02.2009 – 31.04.2011
- cel główny: poprawa efektywności podejmowanych działań proinnowacyjnych i zarządzania procesami innowacyjnymi na poziomie regionalnym, a przez to zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez opracowanie systemu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji polityki regionalnej w zakresie innowacji.
- cele szczegółowe:

usprawnienie zarządzania wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji w województwie warmińsko-mazurskim poprzez ustanowienie stałych struktur o zasięgu regionalnym;
rozwijanie kompetencji kadr jednostki odpowiedzialnej za wdrażanie RSI;
dokonanie aktualizacji Strategii na podstawie rekomendacji płynących z analizy dokumentów, zakresu wdrażania projektów innowacyjnych oraz wskazówek interesariuszy regionalnego systemu innowacji;
opracowanie Planu Działań do RSI dla województwa warmińsko-mazurskiego z uwzględnieniem najlepszych praktyk w celu sprawnego wdrażania strategii i efektywnego alokowania środków na realizację projektów pro-innowacyjnych;
opracowanie metody monitoringu wdrażania RIS w województwie warmińsko-mazurskim uwzględnieniem najlepszych praktyk w celu wdrożenia stałego systemu oceny efektywności polityki regionalnej w zakresie innowacji oraz zastosowanych instrumentów finansowych;
szeroka promocja polityki innowacyjnej w regionie.

Potrzeba aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności
Dynamiczny rozwój gospodarczy w świecie oraz postępująca globalizacja gospodarek skierowała w ostatnich latach szczególną uwagę na poszukiwanie przewag konkurencyjnych państw i regionów w innowacyjności. Skutkiem orientacji na wspieranie innowacyjności stała się obecność w życiu społeczno-gospodarczym regionów Strategii Innowacyjności.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako jeden z pionierów na polskiej arenie był odpowiedzialny za utworzenie w 2004 roku Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Warmii i Mazur. Oczywiście jako pionier Samorząd nie mógł nie zwrócić się o wsparcie do regionów o znacznie większym doświadczeniu w tym zakresie – z pomocą przyszły więc zaprzyjaźnione instytucje z Weser-Ems (Niemcy) oraz Shannon (Irlandia). Wspólnym wysiłkiem i przy zaangażowaniu dużej grupy partnerów lokalnych, w skład której wchodzili przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, świata nauki oraz finansów powstał dokument wytyczający kierunki dalszych działań mających na celu stworzenie klimatu sprzyjającego innowacjom, poprawy funkcjonowania otoczenia małych i średnich przedsiębiorstw a także rozwoju działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach

Regionalna Strategia Innowacyjności dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego opracowywana była w latach 2002-2004 i przyjęta została uchwałą Sejmiku Województwa w dniu 31 sierpnia 2004 r. W ciągu blisko pięciu lat, które upłynęły od jej przyjęcia w sytuacji regionu oraz w jego otoczeniu zaszło wiele zmian, w tym tak istotne jak włączenie Polski do Unii Europejskiej czy też aktualizacja „Strategii Rozwoju Społeczno- gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”. Samorząd Województwa opracował również w międzyczasie szereg dokumentów strategicznych, w których naświetlono i zidentyfikowano nowe problemy. Nie bez znaczenia jest także udział Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w projektach finansowanych m.in. ze środków ZPORR, czy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, które dostarczyły nowej wiedzy oraz przybliżyły dobre praktyki w zakresie innowacyjności. Od czasu pojawienia się w Polsce pierwszych Strategii Innowacyjności przeprowadzono również szereg badań i analiz mających na celu ocenę ich jakości, kompleksowości i wdrażania. Wyniki powyższych badań stanowią także cenną wiedzę z punktu widzenia aktualizacji dokumentu.

Ponadto, chociaż RSI opracowana została na lata 2004-2013 na etapie przygotowywania Strategii wyznaczone działania przyporządkowane zostały przede wszystkim zapisom ZPORR (na lata 2004-2006). Nowa perspektywa finansowania na lata 2007-2013 stwarza duże możliwości dla działań z zakresu innowacyjności w ramach programów krajowych i regionalnych, co nie zostało uwzględnione w strategii z roku 2004.

Dodaj komentarz